inside
Gerechtelijke informatie
Paar auf Boden vor Laptop

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van alle diensten in relatie tot het gebruik van kermi.de, kermi.com en alle subdomeinen die in bezit van de firma Kermi GmbH zijn.
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen moeten voor de effectiviteit in schriftvorm zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor het afstand doen van de vormvoorschriften. Wanneer in deze voorwaarden een niet werkzame clausule aanwezig is, dan blijven alle andere gelding. De niet-werkzame clausule moet door een werkzame worden vervangen, die het meest overeenkomt met het commerciële doel van de betreffende formulering.

2. Gebruik

Elk gebruik van kermi.de, kermi.com en alle subdomeinen die in bezit van de firma Kermi GmbH is op eigen risico. De exploitant kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

  • per abuis gelinkte websites
  • Schade, die uit het gebruik van de informatie op de Kermi-websites ontstaat.
  • Niet werkende links en gevolgen door technische storingen.
  • De werking van de software inclusief de energiebesparingscomputer en de gevolgen daarvan, die via kermi.de, kermi.com inclusief alle verbonden domeinen worden betrokken of gebruikt.
  • Voor de berekeningsresultaten van de software-tools inclusief de energiebesparingscomputer en instelling van de resultaten in de praktijk.
  • Overeenkomsten met derde, die door dit internet-platform worden overgedragen.
  • Contacten en de gevolgen daarvan, die door dit internet-platform zijn ontstaan.
  • Criminele handelingen, overtredingen of manipulaties door derden, die op welke manier dan ook met de Kermi-websites in verbinding staan resp. via of met het internet-platform misbruik maken.

3. Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

4. Toegangsrechten

De gebruiker meldt zich in het Kermi-partnergebied aan met de volledige en correcte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de bescherming (geheimhouding) van de aan de klanten ter beschikking gestelde wachtwoorden voor de toegang tot de aangeboden internetdiensten ligt geheel bij de klant. De gebruiker heeft niet het recht de toegangsgegevens (naam en wachtwoord) aan derden buiten de aangemelde onderneming te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Kermi. Bij misbruik zal de firma Kermi gerechtelijke stappen ondernemen. De gebruiker verplicht zich, direct het wachtwoord te veranderen of de firma Kermi te informeren, wanneer het vermoeden bestaat, dat het wachtwoord aan onbevoegden bekend is geworden.

5. Plichten van de gebruiker

 De gebruiker is verplicht, de online-toegang alleen deskundig te gebruiken. De gebruiker zal in het bijzonder de toegangsmogelijkheden niet misbruiken en rekening houden met de aan de beveiliging van data ten grondslag liggende databeveiliging. De gebruiker zal de firma Kermi direct na bekend worden wijzen op geconstateerd misbruik.
 De gebruiker stelt Kermi vrij van alle nadelen, die aan deze door eigen contractovertredingen of als gevolg van een benutting door derden ontstaan. De gebruiker draagt de eindapparaatkosten en de telefoontarieven.

6. Hyperlinks

Bij het oordeel van 12. Mei 1998 - 312 O 85/98 "Aansprakelijkheid voor links" heeft de rechtbank Hamburg besloten, dat men door het opnemen van een link mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan alleen worden voorkomen, wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert.

Op de Kermi-websites zijn links naar andere pagina's op het internet opgenomen. Voor alle links, die zich op deze en de volgende pagina's bevinden, heeft Kermi GmbH, geen enkele invloed op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op ons totale platform inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze website opgenomen links en voor alle inhoud van de pagina's, waarnaar de links of banners verwijzen. Hyperlinks naar externe pagina's, die tegen de wil van de eigenaar van de pagina zijn gepubliceerd, worden indien gewenst verwijderd.

7. Rechtbank

Plaats van rechte is onze vestigingsplaats, voor zover de klant ook koopman, rechtspersoon binnen het openbaar recht of openbaar-rechtelijk investeringsfonds is. Hetzelfde geldt, wanneer de klant geen andere rechtbank in het binnenland heeft of na afsluiten van het verdrag haar vestiging naar he buitenland verplaatst. Wij hebben het recht, de klant ook bij andere erkende rechtbanken aan te klagen.“

"Voor wat betreft alle aanspraken en rechten geldt het niet-uniforme recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-recht (CISG) en het conflictenrecht van de EGBGE is uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomsten is Duits."

 

Plattling, Juli 2007

Gebruiksvoorwaarden afbeeldingen

I. Geldigheidsgebied

De navolgende gebruiksvoorwaarden (AGB) gelden tussen Kermi GmbH en de op de websites geregistreerde handelspartners, waaraan Kermi GmbH gebruiksrechten van auteursrechtelijke beschermde middelen ter beschikking stelt. Hierbij gaat het om schriftelijke middelen (catalogi, presentaties, enz.), foto's en films, welke vooral producten op het gebied sanitair, verwarmings-, ventilatie- en klimaattechnik presenteren en beschrijven. Handelspartners zijn de groothandel, installateurs, ontwerpers, architecten, opleidingen, verbonden ondernemingen en andere aan de verkoop van de producten van Kermi GmbH deelnemende personen. Deze AGB zijn ook op weergaven en inhoud van toepassing (productbeschrijvingen, specificatiebladen, bedieningshandleidingen, schetsen, technische tekeningen, elektronische documenten enz.), die niet binnen het toepassingsgebied van de bedrijfsmatige wetgeving vallen. Eventueel gelden deze regelingen dienovereenkomstig.

II. Aanmelding/registratie

De handelspartner moet zich voor het gebruik van de bestanden op de Kermi-websites van zijn land met opgave van de naam, het bedrijf, eventueel de wettelijke vertegenwoordiger en het adres aanmelden. Gebruik van de database zonder aanmelding is een overtreding van wettelijk beschermde rechten. Kermi GmbH behoudt zich het recht voor, dergelijke overtredingen civiel- en strafrechtelijk te vervolgen.

III. Toestemming AGB

De handelspartner heeft bovendien alleen dan het recht tot gebruik, wanneer deze de AGB als bindend erkent. Gebruik zonder toestemming is ook een overtreding van het auteursrecht. De handelspartner gaat met de AGB akkoord, wanneer deze op de website door de keuze van de knop "U hebt onze gebruiksvoorwaarden gelezen en u gaat daarmee akkoord" deze accepteert.

IV. Toepassingsdoel

De middelen worden uitsluitende ter beschikking gesteld, om Kermi-producten te verkopen. Dit inclusief de klant- en productacquisitie. Voor dit doel mag de informatie in digitale vorm in EDP-systemen van de handelspartner worden geïmporteerd en vermenigvuldigd.

V. Onderwerp van de toekenning van rechten

Onderwerp van deze overeenkomst zijn de op de Kermi-websites aangeboden productgegevens, documenten, foto's en films inclusief de in geval van digitaliseren bijbehorende metagegevens, zelfs wanneer deze niet in het toepassingsgebied van de bedrijfsmatige veiligheidswetgeving vallen. Eventueel gelden deze regelingen dienovereenkomstig.

VI. Gebruiksrechten en -omvang

1. Kermi GmbH verleent de handelspartner het enkelvoudige, niet exclusieve, herroepbare gebruiksrecht van de ter beschikking gestelde middelen.

2. De middelen mogen voor wat betreft de inhoud niet worden veranderd. Het is verboden foto- en videomontages uit te voeren. Dit geldt in het bijzonder bij video's en foto's via Foto Composer.

3. De middelen zijn van een copyright-markering voorzien conform X. van deze overeenkomst.

4. Kermi GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid en actualiteit van de middelen. De handelspartner moet de actualiteit minimaal eenmaal per jaar controleren.

5. De middelen mogen tot herroeping door Kermi GmbH in de eigen online-shop van de handelspartner worden gebruikt. Voor gebruik van de middelen op sociale netwerken (bijv. Facebook, Pinterest) en op platforms van derden (bijv. Amazon, ebay) is de uitdrukkelijke toestemming van Kermi GmbH nodig.

6. De omvang van de gebruikte middelen (omvang assortiment, aantal gebruikte attributen) is voor de handelspartner vrij te beoordelen.

7. In afzonderlijke gevallen heeft Kermi GmbH het recht, de omvang van de toekenning van rechten te beperken of uit te breiden. Dit via een melding op de website resp. voor het downloaden.

8. De doorgifte van de gebruiksrechten in de hiervoor geregelde omvang en voor de hiervoor genoemde doelen aan andere handelspartners (derden) is in digitale vorm toegestaan, voor zover aan de derden dezelfde plichten worden opgelegd, die gelden voor de handelspartner conform deze overeenkomst. Kermi GmbH kan zonder opgave van redenen een schriftelijk bewijs van de derden verlangen van de handelspartner.

VII. Gebruiksvergoeding

Het toekennen van de gebruiksrechten door Kermi GmbH aan de handelspartner is kosteloos. Een kostenloze doorgifte van de middelen aan derden conform VI.8 is niet toegestaan.

VIII. Rechten aan de ter beschikking gestelde middelen

Kermi GmbH garandeert, dat zij de voor het toekennen van de gebruiksrechten benodigde rechtspositie heeft.

IX. Looptijd

Kermi GmbH kan door middel van een eenzijdige verklaring de gebruiksovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen beëindigen en het gebruiksrecht per direct herroepen. De handelspartner moet daarna binnen tien werkdagen de opgeslagen gegevens van de middelen volledig van zijn EDP-systemen verwijderen en fysieke middelen (bijv. CD, DVD, catalogi) aan Kermi GmbH teruggeven of na overleg vernietigen.

X. Opmerkingen betreffende auteursrechten

1. De middelen moeten van de volgende opmerking worden voorzien:
© Copyright by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Duitsland. De schriftelijke middelen, foto's, video's zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik hiervan buiten de auteursrechtelijke grenzen zonder toestemming van de auteur is niet toegestaan, onwettig en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen, vertalen, microverfilmen en het opslaan en verwerken in elektronische systemen. Hetzelfde geldt voor de publicatie via internet."

2. Benoemen copyright
Voor zover Kermi GmbH verplicht is, bij bepaalde middelen de auteur te noemen, verplicht de handelspartner zich dit tevens op dezelfde wijze te doen. Kermi GmbH zal de handelspartner in het kader van de downloadprocedure daarop wijzen.

XI. Aansprakelijkheid

Voor zover de handelspartner of een derde bepaalde verplichtingen nalaat of de regelingen in deze overeenkomst overtreedt, kan Kermi GmbH voor de ontstane schade, die ook juridische kosten omvat, een schadevergoeding verlangen. Dit geldt in het bijzonder voor het geval, dat Kermi GmbH vanwege de overtreding van de rechten van derden (bijv. de licentieverlener of afgebeelde personen) hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer de handelspartner de ter beschikking gestelde middelen op een andere wijze gebruikt dan in de overeenkomst is bedoeld, kan Kermi GmbH het achterwege laten van deze actie verlangen.

 XII. Referentiebronnen

De middelen worden aan de handelspartner gedigitaliseerd als download via de Kermi-website aangeboden.

XIII. Afsluitende bepalingen

1. Vormgeving
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen, welke van de regelingen in deze AGB afwijken, moeten in schriftelijke vorm zijn vastgelegd. Deze moeten als zodanig worden gemarkeerd. Dit geldt ook voor het afstand doen van deze schriftelijke vorm zelf.

2. Niet effectieve bepalingen
Wanneer een van de bepalingen om welke reden dan ook niet van kracht of niet uitvoerbaar is, dan wordt de effectiviteit van de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed. In plaats van de niet werkzame of onuitvoerbare bepalingen moet een passende regeling gelden, die in het kader van de juridische toelatingen het meest benaderd, wat beide partijen bedoeld hebben.

3. Plaats van uitvoering, toepasbaar recht en jurisdictie
Plaats van uitvoering is Plattling. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van het Weens koopverdrag. Voor alle geschillen welke onstaan uit of in verbinding met overeenkomsten, waarvoor deze AGB gelden, is de rechtbank München I verantwoordelijk.

 

Versie: 17.05.2016

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in navolging van zowel de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming als deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen voor zover nodig verzameld en bewerkt. De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe we deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Naam en adres van de verantwoordelijke instelling

Verantwoordelijke instelling in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming ("AVG"):

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

E-Mail: info@kermi.de
Telefoon: +49 9931 501-0
Fax: +49 9931 507 696

Toezichthouder voor gegevensbescherming

 

Wettelijk verplichte toezichthouder voor gegevensbescherming:

Kermi GmbH
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Telefoon +49 9931 501-300
datenschutz@kermi.de
www.kermi.de

Elke betrokken persoon kan zich steeds met alle vragen en verzoeken richten tot onze verantwoordelijke gegevensbescherming.

1. Uw rechten

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die met u persoonlijk kunnen worden verbonden.

Binnen het kader van de geldende wetten hebt u te allen tijde het recht informatie te krijgen over uw bewaarde persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvangers evenals het doel van de gegevensopslag. Volgens de wettelijke voorwaarden hebt u bovendien recht op correctie of het verwijderen van uw persoonlijke gegevens, beperking van het gebruik, verzet tegen het gebruik en uitwisseling van gegevens.

Indien u erin toegestemd hebt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde weer intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt tot de herroeping niet aangetast. Evenmin onaangetast blijft de verwerking van deze gegevens op grond van een andere rechtsgrondslag zoals de vervulling van wettelijke verplichtingen.

Hierover en met andere vragen rond dit onderwerp kunt u steeds terecht bij onze verantwoordelijke privacybeleid.

Mocht u van mening zijn dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving aangaande gegevensbescherming, dan kunt u bij de bevoegde autoriteit hiertegen beroep aantekenen.

2. Registratie en verwerking van persoonlijke gegevens

a) Bij het bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt verwerken wij gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, tijdstip van de server-aanvraag, browsertype en browserversie, gebruikt programma, referrer-URL, hostnaam van de computer. Persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website verwerken we alleen indien dit nodig is om de gebruiker toegang te verlenen tot de dienst.

De opslag en de verwerking van deze gegevens dient voor interne statistische doeleinden. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6. par. 1 sub b AVG dat toestaat om gegevens te verwerken voor de vervulling van een verdrag of overeenkomstige maatregelen. Een verdere basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 sub f AVG, omdat wij er legaal bij gebaat zijn de gegevens te verwerken en zo de stabiliteit en de veiligheid van de website te verzekeren.

Hiervoor gebruiken wij ook tot op zekere hoogte cookies. Cookies zijn kleine databestanden die in de computer en in uw browser opgeslagen worden. Onze internetpagina's gebruiken cookies op meerdere plaatsen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. U kunt deze functie in uw browser deactiveren of zo instellen dat u per geval kunt beslissen of een cookie wordt geaccepteerd of niet. Hierdoor kan het gebruik van onze website echter worden beperkt. Cookies die nodig zijn voor het gebruik van elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde functies (zoals winkelmandje-functie), worden opgeslagen op basis van Art.6. par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang aan de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Andere cookies die opgeslagen worden (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van surfgedrag) worden in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

b) Bij een registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bijkomende functies op de site te gebruiken. De daarvoor opgegeven gegevens verwerken wij alleen voor gebruik van die aanbiedingen of diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Eventuele bij de registratie verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij uw registratie weigeren.

Voor belangrijke veranderingen over bijvoorbeeld het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het e-mail-adres dat bij de registratie werd opgegeven om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie opgegeven gegevens vindt plaats op basis van uw instemming (art. 6. lid. 1 letter b AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De bij de registratie vastgelegde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

c) Bij het gebruik van een contactformulier

Indien u ons via een contactformulier vragen stelt, dan worden deze vragen evenals de door u opgegeven contactgegevens voor de beantwoording van uw vragen en eventuele opvolging door ons opgeslagen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier opgegeven gegevens vindt plaats op basis van uw instemming (Art. 6. par. 1 sub b AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De door u in het contactformulier opgegeven gegevens worden door ons bijgehouden totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming annuleert of het doel van het bijhouden van de gegevens vervalt (bijvoorbeeld na beantwoording van uw vraag). Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

d) Bij het gebruik van een commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaren schrijven. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voor vrijgave, gebruiken wij deze gegevens in geval van inbreuken zoals beledigingen of propaganda om de maker aansprakelijk te kunnen stellen.

Als gebruiker van de site kunt u zich na aanmelding op commentaren abonneren. U ontvangt een e-mailbevestiging om te controleren of u de houder van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de info-mail annuleren. De in het kader van het abonnement op de commentaren ingegeven data worden in dit geval verwijderd; indien u deze gegevens voor een ander doel en op een andere plek (bijvoorbeeld aanvraag nieuwsbrief) hebt ingevoerd, dan behouden wij deze.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van uw instemming (Art. 6. par. 1 sub b AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is het voldoende om een e-mail met dit verzoek aan ons door te sturen. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De gegevens die wij van u ontvangen (bijvoorbeeld IP-adres) blijven door ons behouden totdat het commentaar volledig is verwijderd, het commentaar om wettelijke redenen moet worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende commentaren), u van ons eist dat dit wordt verwijderd of u uw toestemming tot opslag intrekt. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

e) Verwerking van klanten- en contractgegevens

Wij verzamelen, bewerken en gebruiken persoonlijke gegevens voor zover nodig voor de rechtvaardiging, inhoudelijke opzet of verandering van een rechtsbetrekking, voor het beheer van klanten en klantrelaties, en voor de bedrijfs- en marketingactiviteiten van de onderneming.

Wij verwerken dergelijke persoonlijke gegevens om de afwikkeling van zaken, de uitvoering van bedrijfsactiviteiten, leveringen, de werking van de klantendienst, de facturering evenals het contacteren van klanten in het kader van het contract, marketing en andere klantrelaties mogelijk te maken. Wij gebruiken persoonlijke gegevens ook indien nodig om voorvallen en aanspraken te kunnen afhandelen of in te kunnen gaan op door de klant gevraagde ondersteuning.

De persoonlijke gegevens zijn direct afkomstig van de klant of worden in verband met het gebruik van producten en diensten door ons verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen ook uit openbare registers en andere betrouwbare externe bronnen worden verkregen. De verwerking van persoonlijke gegevens is vereist voor het leveren van de diensten in het contract met de klant. Verder is de verwerking van persoonlijke gegevens vereist van onze rechtmatige belangen binnen het kader van de zakelijke doeleinden van de onderneming. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6. par. 1 sub b AVG (uitvoering van een verdrag of overeenkomstige maatregelen).

De verzamelde klantengegevens worden na beëindiging van het contract of de zakenrelatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

In principe gebruiken wij de persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne commerciële doeleinden en geven wij deze niet door aan derden. Ondernemingen van de Arbonia Groep kunnen voor de boven genoemde doeleinden toegang tot de persoonlijke gegevens krijgen en deze verwerken. Behalve aan ondernemingen binnen de Arbonia Groep geven wij de persoonlijke gegevens alleen aan derden indien dit binnen het kader van een contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de levering door met de goederen vertrouwde bedrijven of de opvolging van de betaling door de desbetreffende kredietinstelling. Een verdere uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats indien daarvoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

f) Gegevensverwerking in de sollicitatieprocedure

We verzamelen en bewerken persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Indien een arbeidscontract met de sollicitant wordt afgesloten worden de gegevens opgeslagen voor de opvolging van de arbeidsrelatie conform de wettelijke voorschriften.

Indien geen arbeidscontract met de sollicitant wordt afgesloten dan worden de sollicitatiedocumenten tot zes maanden na de annulering automatisch verwijderd voor zover daar geen andere wettelijke belangen van de verantwoordelijke autoriteit tegenover staan.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden vindt plaats op basis van een toestemming of op basis van wettelijke belangen van de verantwoordelijke autoriteit die tegenover de verwijdering staan. Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

Over rexx:

Deze website gebruikt de diensten van de firma rexx systems GmbH, Headquarters, Suderstrasse 75-79, 20097 Hamburg, Duitsland ("rexx"). De Zwitserse vestiging, rexx systems Schweiz AG, bevindt zich in de Sparrenbergstrasse 5 in 8103 Zürich. Na het invoeren en verstrekken kunnen uw gegevens direct via een gecodeerde verbinding op de server van rexx terechtkomen die deze gegevens uitsluitend gecodeerd op de server in het informatiecentrum van de firma Host Europe GmbH (standplaats Keulen) opslaat. In dat geval worden alle gevens op basis van de SSL-techniek gecodeerd. Indien u zich na uw registratie met de beschikbare gebruikersgegevens aanmeldt wordt ook hiervoor de SSL-coderingstechniek gebruikt.

Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen. Zowel voor de verantwoordelijke autoriteit als voor de provider gelden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw verzamelde gegevens tegen toevallig of opzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of gebruik door ongeautoriseerde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Over Matoma (vroeger Piwik) webanalyse:

Onze website gebruikt in het kader van de sollicitatieprocedure functies van de webanalysedienst Piwik Webanalyse. Piwik Webanalyse gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt hiervoor geanonimiseerd. Piwik-webanalyse-cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Piwik-webanalyse-cookies worden gebruikt op basis van art. 6 lid. 1 letter f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

De door de cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. Het opslaan van cookies kunt u verhinderen via de desbetreffende instelling in uw browser-software. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs verschillende functies van de website niet volledig kunt gebruiken.

Wanneer u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de toekomstige opslag en het gebruik instellen door middel va een opt-out-cookie in het kader van uw gebruik van de Kermi-website via de daarvoor bestemde functie. Indien u uw cookies verwijdert wordt ook uw Piwik-webanalyse-opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet dan bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden ingesteld.

g) Gegevensverwerking voor de levering van nieuwsbrieven en mailings

Wanneer u zich abonneert op een op de website aangeboden nieuwsbrief, worden de gegevens die bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of mailing zijn opgegeven alleen voor dit doel gebruikt, tenzij u instemt met overig gebruik. U gaat ermee akkoord dat wij deze persoonlijke gegevens ook aan andere bedrijven binnen de Arbonia Groep doorgeven en dat deze de gegevens met hetzelfde doel kunnen verwerken en u nieuwsbrieven over het volledige aanbod van de Arbonia Groep kunnen toesturen. Buiten de bedrijven binnen de Arbonia Groep geven wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden door.

Als u zich op de e-mail-nieuwsbrief abonneert, waarvoor de opgave van persoonlijke gegevens noodzakelijk is, ontvangt u een bevestigings-e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Pas na het aanklikken van de link in deze e-mail is uw aanmelding bevestigd. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. De meegedeelde toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van nieuwsbrieven kunt u te allen tijde annuleren in de daarvoor bestemde voorziening in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van al uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de annulering onaangetast.

De door u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief opgegeven data worden door ons opgeslagen tot uw afmelding voor de nieuwsbrief en daarna verwijderd. Gegevens die voor een ander doel of een andere toestemming door ons opgeslagen werden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor andere nieuwsbrieven of voor andere functies van de website) blijven onaangetast.

Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven van de Arbonia Groep en derde gegevensverwerkende diensten (bijvoorbeeld IT-diensten). Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en er bestaan specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

Newsletter – meting

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald of, als we een dispatch service provider gebruiken, van zijn server. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvragen.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Statistische gegevens omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toekend aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons streven, noch het streven van, indien gebruikt, onze expediteur, afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties zijn veel meer bedoeld om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te versturen afhankelijk van de interesses van onze gebruikers. Een afzonderlijke intrekking van de meting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het volledige abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd.

Afzender nieuwsbrief Cleverreach GmbH

De nieuwsbrief wordt verzonden via CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. De privacyverklaring van de verzendpartner kunt u hier inzien: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. De verzendpartner wordt ingeet op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid. 1 letter f. AVG en den opdrachtverwerkingsovereenkomst conform art. 28 lid. 3 pag. 1 AVG.

De verzendpartner kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. De verzendpartner gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

3. Evaluatie van gebruiksgegevens en gebruik van analyse-hulpmiddelen

We willen de inhoud van onze website zo nauwkeurig mogelijk op uw interesses afstellen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Voor de afstemming op behoeften en de voortdurende optimalisering van onze website gebruiken we verschillende webanalyse-diensten.

Over Google Analytics (met functie voor anonimisering)

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website worden in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor gebruik in de VS verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de zo verzamelde gegevens gebruiken, om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren.

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van Art. 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons website als onze reclame te optimaliseren.

U kunt de opslag van cookies door een instelling in uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs verschillende functies van de website niet volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door Google verzamelde en de op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen indien u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende l Er wordt een opt-out-cookie ingezet die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen verslagen opgesteld worden die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van websitegebruikers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig uit op uw gerichte reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet met een specifieke persoon worden verbonden. U kunt deze functie te allen tijde via een link in de instellingen van uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals onder het punt 'Bezwaar tegen gegevensregistratie' algemeen verbieden.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Over Google Analytics Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatonafhankelijke functie Google AdWords en Google DoubleClick. Deze functie maakt het mogelijk om de door Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen te verbinden met de functies Google AdWords en Google DoubleClick over meerdere apparaten. Daardoor kunnen op interesses ingestelde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) werden aangepast, ook op andere apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc) worden getoond.

Wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven verbindt Google hiervoor uw web- en app-browserverloop met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geverifieerde ID's van de gebruikers die vervolgens met onze Google Analytics-gegevens worden verbonden om doelgroepen voor advertenties te definiëren en samen te stellen.

U kunt bezwaar maken tegen deze Remarketing/Targeting op meerdere apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren.

De samenvatting van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats na uw (eventueel herroepbare) toestemming aan Google. Bij de gegevensregistratie die niet in uw Google-account wordt samengevat (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt aangetekend tegen het samenvoegen) berust de registratie van gegevens op Art. 6 par. 1 sub f AVG. Ons legitieme belang bestaat eruit dat wij een belang hebben in de geanonimiseerde analyse van website-bezoekers voor advertenties.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over deze functies en de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics Remarketing vindt u in de privacyverklaring van Google.

Over Google Adwords en Google Conversion-Tracking

Onze website maakt gedeeltelijk gebruik van de functie Google Adwords. In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde Conversion-Tracking. Indien u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking ingezet. Deze cookies (kleine tekstbestanden die de internetbrowser in de computer van de gebruiker achterlaat) verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor de persoonlijke identificering van de gebruiker. Als de bezoeker bepaalde pagina's van deze website bezoekt zolang de cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Google en wij zien dat de bezoeker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.

Elke Google Adwords-klant heeft een andere cookie. De door middel van de Conversion-cookie verzamelde informatie dient om conversie-statistieken samen te stellen voor ons als AdWords-klant. We leren het aantal gebruikers kennen die op onze advertentie hebben geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina werden doorgestuurd. We verkrijgen echter geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk zouden kunnen identificeren.

De opslag van "Conversion-cookies" vindt plaats op basis van Art. 6 "par. 1 sub f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking evenals de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google.

Indien u niet aan deze tracking wilt deelnemen kunt u dit gebruik tegenspreken door de cookie van Google Conversion-Tracking in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking-statistieken opgenomen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het achterlaten van cookies geïnformeerd wordt en cookies in afzonderlijke gevallen kunt toestaan, de aanvaarding van cookies in specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser kunt activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze website worden beperkt.

4. Doorgeven van persoonlijke informatie door derden

In principe gebruiken wij persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden en geven wij deze niet door aan derden, tenzij dit voor de vervulling van het contract noodzakelijk is, wettelijk verplicht of indien u daarmee hebt ingestemd.

Wij kunnen echter met andere ondernemingen of personen ("Verwerkers") contracten afsluiten om hen bepaalde gegevens in onze naam door te geven. Daarbij kan het noodzakelijk zijn dat wij de verwerkers toegang tot persoonlijke gegevens toestaan. Onze bewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan door ons vastgelegd. Voorbeelden van activiteiten die door bewerkers worden overgenomen zijn diensten op het gebied van techniek, betalings- en leveringsdiensten, marketing, vermindering van kredietrisico of bescherming tegen fraude, analyse-providers, informatie-aanbieders of -verwerking binnen de groep.

Een eventuele overdracht van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming en wij zorgen voor specifieke, contractueel verplichte, technische en organisatorische maatregelen.

5. Diensten of inhoud van derden op onze website

Op onze website bieden wij diensten en/of inhoud van derden aan. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of als er inhoud van derden wordt weergegeven, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Wij hebben geen controle over de websites of het privacybeleid van de derden die deze websites beheren. Voor de gelinkte websites of diensten geldt deze privacyverklaring daarom niet.

De desbetreffende aanbieder van de diensten of inhoud kan ook andere gegevens verzamelen en deze voor eigen doeleinden verwerken. Voor zover wij weten, hebben wij de diensten en inhoud van aanbieders die gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken zodanig geconfigureerd dat de communicatie ofwel wordt geblokkeerd voor andere doeleinden dan de presentatie van de diensten of inhoud op onze website, ofwel dat persoonlijke gegevens alleen worden verzameld als u hebt besloten de betreffende dienst te gebruiken. Omdat wij echter geen controle hebben over de gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen wij geen bindende informatie geven over de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens door de betreffende derde partijen.

a) Websitelinks

Voor uw optimale informatie vindt u op onze website links die naar sites van derden verwijzen. Omdat het daarbij gaat om websites van andere aanbieders hebben wij geen enkele invloed op de inhoud daarvan, waarvoor alleen die respectievelijke uitbater verantwoordelijk is. Voor de gelinkte website geldt deze privacyverklaring daarom niet.

b) Tools

Onze website gebruikt functies van diverse tools om de functionaliteit van de website te vergroten.

Over Google Web Fonts

Onze website gebruikt voor de eenduidige weergave van lettertypes de functie "Web Fonts" die door Google ter beschikking wordt gesteld. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde web-fonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor maakt uw browser een verbinding met de Google-server. Google krijgt hierdoor de informatie dat via uw IP-adres onze website werd bezocht.

Het gebruik van Google Web Fonts volgt uit een belang voor een eenduidige en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 sub f AVG. Als uw browser bepaalde webfonts niet ondersteunt wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

Over Google Maps

Onze website maakt gebruik van de functie Google Maps. Voor het gebruik van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie kan aan een server van Google in de VS worden overgedragen en daar opgeslagen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps volgt uit een belang voor een eenduidige voorstelling van ons online-aanbod en om de door ons op onze website aangegeven plaatsen eenvoudig te kunnen vinden. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 sub f AVG.

Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google vindt u in de privacyverklaring van Google.

c) Social Plugins

Onze website gebruikt verder functies van zogenoemde Social Plugins ("Buttons"), van sociale media zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter. Sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube of LinkedIn) geven de gebruikers van deze platforms de mogelijkheid links op hun sociale media-profiel te zetten om deze te bewaren of te delen met hun contacten.

Als u onze website bezoekt zijn de functieknoppen naar dergelijke sociale media als standaard gedeactiveerd. Zonder uw interventie worden geen gegevens naar de specifieke sociale netwerken verstuurd. Voordat u deze functieknoppen kunt gebruiken moet u ze activeren door er op te klikken. Ze blijven dan actief totdat u ze weer deactiveert.

Na uw activering wordt een directe verbinding naar de server van het betreffende sociale netwerk gemaakt. De inhoud van de button wordt dan door het sociale netwerk direct aan uw browser doorgegeven en in de website opgenomen. Na activering van de functieknop kan het sociale netwerk gegevens oproepen onafhankelijk van het feit of u de functieknop gebruikt of niet.

Indien u in een sociaal netwerk bent aangemeld kan het netwerk uw bezoek aan de website aan uw gebruikersaccount toevoegen.

Als u een gebruiker van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat er gegevens van uw bezoek aan onze website met uw gebruikersgegevens worden gecombineerd, moet u voor het activeren van de functieknop van het desbetreffende sociale netwerk uitloggen.

Wij hebben geen invloed op de omgang met de gegevens die door sociale netwerken via hun buttons worden verzameld. De richtlijnen voor gegevensgebruik van de sociale netwerken bieden informatie over het doel en belang van de gegevens de zij verzamelen, hoe deze gegevens worden verwerkt, uw rechten en de instellingen die u voor de bescherming van uw privacy kunt gebruiken. Voor verdere informatie over de omgang en het doel van een dergelijke verzameling en verwerking van uw gegevens gelieve de privacyverklaring van de aanbieder, hun diensten en/of inhoud die in dit kader verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens in acht te nemen.

Over Facebook-plug-ins (Like & Share-button)

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Facebook. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("vind ik leuk") op onze site. Als u onze site bezoekt en bent ingelogd bij Facebook, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server ingesteld. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site bezocht hebt. Als u de Facebook "Like-Button" aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u met uw Facebook-profiel links plaatsen naar de inhoud van onze site. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. U kunt dit verhinderen door uit uw Facebook-account uit te loggen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook.

Aanbieder van deze functies is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Facebook vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Over Twitter

Onze website maakt gebruik van de functies van Twitter. Door het gebruik van Twitter en de "retweet"-functie worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij kunnen ook gegevens aan Twitter worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Twitter.

Aanbieder van deze functies is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Twitter vindt u in de privacyverklaring van Twitter.

Over Instagram

Onze website maakt gebruik van de functies van Instagram. Als u in uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze site met uw Instagram-profiel verbinden. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Pinterest.

Aanbieder van deze functies is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Instagram vindt u in de privacyverklaring van Instagram.

Over Pinterest

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. Als u een van onze webpagina's met een Pinterest-plug-in bezoekt en bij Pinterest bent ingelogd, wordt er verbinding gemaakt met de server van Pinterest. Daarbij kunnen door de plug-in protocol-gegevens (uw IP-adres, de adressen van de bezochte websites die ook Pinterest-functies hebben, soort en instellingen van de browser, data en tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest) aan de server van Pinterest in de VS worden doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Pinterest.

Aanbieder van de plug-in is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Pinterest vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.

6. Verwijdering persoonlijke gegevens

Voor zover wij in deze privacyverklaring geen specifieke bewaartermijnen opgegeven hebben, gelden de volgende algemene regels:

Uw gegevens worden in principe verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het vooropgestelde doel of wanneer u uw toestemming intrekt of enig gebruik uit legitiem belang tegenspreken. Hierna vindt gegevensopslag alleen plaats indien dit vanwege een wettelijk voorschrift verplicht is (bijvoorbeeld belasting- en commerciële voorschriften) of als het gaat om gegevens die nodig zijn voor de motivering, uitoefening of het voorkomen van wettelijke aanspraken.

7. Veiligheid

Alle informatie die u aan ons doorgeeft wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie, de EER en Zwitserland. Hierbij letten wij erop dat in het respectievelijke land een afdoend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is.

Wij maken gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallig of bewust misbruik, geheel of gedeeltelijk verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Wij wijzen er echter op dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld via e-mail) niet altijd veilig zal zijn. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan, bijvoorbeeld op grond van wetswijzigingen of veranderingen in de verwerking, aan veranderingen onderhevig zijn. Wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te consulteren.

Informatieblad privacy

Informatieblad over gegevensbescherming voor zakelijke klanten, gespecialiseerde groothandelaren, gespecialiseerde vakmensen, montagebedrijven, planners, architecten, bouw- en woningbouwbedrijven en particuliere eindklanten.

Auteursrecht

Copyright Kermi GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden en de arrangement daarvan en andere hier gepubliceerde informatie is onderhavig aan het auteursrecht en andere wetgeving ter bescherming van het geestelijk eigendom. Deze mogen niet voor handelsdoeleinden of doorgifte worden gekopieerd, veranderd en op andere websites zonder onze toestemming worden gebruikt. Bepaalde internet-pagina's van Kermi bevatten ook materiaal, dat valt onder het auteursrecht van diegene, die dit ter beschikking heeft gesteld.

Wij behouden ons alle beschermingsrechten (in het bijzonder auteurs-, merk- en modelrechten) uitdrukkelijk voor. Referentiemarketing met ons bedrijf is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

Informatie over producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van afzonderlijke pagina's kunnen veranderingen bij producten en diensten zijn opgetreden. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen in kleur en veranderingen van de leverings- of prestatieomvang van de zijde van de fabrikant blijven gedurende de leveringstijd voorbehouden, voor zover veranderingen of afwijkingen rekening houdend met de belangen van Kermi voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook toebehoren, speciale uitrustingen of andere omvang bevatten, die niet tot de standaard levering- of dienstenomvang behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Afzonderlijke pagina's kunnen ook typen en prestaties bevatten, welke in bepaalde landen niet worden aangeboden. Alle gegevens en afbeeldingen van de beschreven producten zijn een richtlijn. Maatgevend zijn alleen de concrete overeenkomsten bij een eventueel later af te sluiten contract. Uitspraken over wettelijke, gerechtelijke en belastingtechnische voorschriften en effecten gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland.