Gerechtelijke informatie
Paar auf Boden vor Laptop

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van alle diensten in relatie tot het gebruik van kermi.de, kermi.com en alle subdomeinen die in bezit van de firma Kermi GmbH zijn.
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen moeten voor de effectiviteit in schriftvorm zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor het afstand doen van de vormvoorschriften. Wanneer in deze voorwaarden een niet werkzame clausule aanwezig is, dan blijven alle andere gelding. De niet-werkzame clausule moet door een werkzame worden vervangen, die het meest overeenkomt met het commerciële doel van de betreffende formulering.

2. Gebruik

Elk gebruik van kermi.de, kermi.com en alle subdomeinen die in bezit van de firma Kermi GmbH is op eigen risico. De exploitant kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

 • per abuis gelinkte websites
 • Schade, die uit het gebruik van de informatie op de Kermi-websites ontstaat.
 • Niet werkende links en gevolgen door technische storingen.
 • De werking van de software inclusief de energiebesparingscomputer en de gevolgen daarvan, die via kermi.de, kermi.com inclusief alle verbonden domeinen worden betrokken of gebruikt.
 • Voor de berekeningsresultaten van de software-tools inclusief de energiebesparingscomputer en instelling van de resultaten in de praktijk.
 • Overeenkomsten met derde, die door dit internet-platform worden overgedragen.
 • Contacten en de gevolgen daarvan, die door dit internet-platform zijn ontstaan.
 • Criminele handelingen, overtredingen of manipulaties door derden, die op welke manier dan ook met de Kermi-websites in verbinding staan resp. via of met het internet-platform misbruik maken.

3. Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

4. Toegangsrechten

De gebruiker meldt zich in het Kermi-partnergebied aan met de volledige en correcte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de bescherming (geheimhouding) van de aan de klanten ter beschikking gestelde wachtwoorden voor de toegang tot de aangeboden internetdiensten ligt geheel bij de klant. De gebruiker heeft niet het recht de toegangsgegevens (naam en wachtwoord) aan derden buiten de aangemelde onderneming te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Kermi. Bij misbruik zal de firma Kermi gerechtelijke stappen ondernemen. De gebruiker verplicht zich, direct het wachtwoord te veranderen of de firma Kermi te informeren, wanneer het vermoeden bestaat, dat het wachtwoord aan onbevoegden bekend is geworden.

5. Plichten van de gebruiker

 De gebruiker is verplicht, de online-toegang alleen deskundig te gebruiken. De gebruiker zal in het bijzonder de toegangsmogelijkheden niet misbruiken en rekening houden met de aan de beveiliging van data ten grondslag liggende databeveiliging. De gebruiker zal de firma Kermi direct na bekend worden wijzen op geconstateerd misbruik.
 De gebruiker stelt Kermi vrij van alle nadelen, die aan deze door eigen contractovertredingen of als gevolg van een benutting door derden ontstaan. De gebruiker draagt de eindapparaatkosten en de telefoontarieven.

6. Hyperlinks

Bij het oordeel van 12. Mei 1998 - 312 O 85/98 "Aansprakelijkheid voor links" heeft de rechtbank Hamburg besloten, dat men door het opnemen van een link mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan alleen worden voorkomen, wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert.

Op de Kermi-websites zijn links naar andere pagina's op het internet opgenomen. Voor alle links, die zich op deze en de volgende pagina's bevinden, heeft Kermi GmbH, geen enkele invloed op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op ons totale platform inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze website opgenomen links en voor alle inhoud van de pagina's, waarnaar de links of banners verwijzen. Hyperlinks naar externe pagina's, die tegen de wil van de eigenaar van de pagina zijn gepubliceerd, worden indien gewenst verwijderd.

7. Rechtbank

Plaats van rechte is onze vestigingsplaats, voor zover de klant ook koopman, rechtspersoon binnen het openbaar recht of openbaar-rechtelijk investeringsfonds is. Hetzelfde geldt, wanneer de klant geen andere rechtbank in het binnenland heeft of na afsluiten van het verdrag haar vestiging naar he buitenland verplaatst. Wij hebben het recht, de klant ook bij andere erkende rechtbanken aan te klagen.“

"Voor wat betreft alle aanspraken en rechten geldt het niet-uniforme recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-recht (CISG) en het conflictenrecht van de EGBGE is uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomsten is Duits."

 

Plattling, Juli 2007

Gebruiksvoorwaarden afbeeldingen

Kermi staat het gebruik van de mediagegevens toe voor onbepaalde tijd maar maximaal voor de duur van de samenwerking. Onaangetast blijft de bevoegdheid van Kermi de mediagegevens ongeldig te verklaren en/of terug te verlangen.

Wij verlenen u de vrijgave voor het gebruik van de Kermi beeld- en productgegevens in uw print- en online-media rekening houdend met de volgende beperkingen:

 • De afbeeldingsgegevens zijn auteursrechtelijk beschermd en moeten in principe getrouw aan het origineel worden gebruikt. De afbeeldingsgegevens en grafieken mogen niet door middel van photo composing, montage of elektronische hulpmiddelen worden veranderd en moeten eventueel van een verwijzing naar de auteursrechten (zie bijlage) worden voorzien.
 • Veranderingen van gegevens voorbehouden. Voor fouten zijn wij niet aansprakelijk.
 • De afbeeldings- en productgegevens moeten regelmatig worden geactualiseerd.
 • Voor elke doorgifte aan deerden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kermi GmbH, Plattling nodig. Bij online-media moet de gebruik daarop via uw gebruiksvoorwaarden opmerkzaam worden gemaakt. Gebruik in online shops is niet toegestaan.
 • Wij behouden ons het recht voor het gebruiksrecht te allen tijde zonder opgave van redenen te herroepen.

De afbeeldings- en productgegevens staan onder www.kermi.de ter beschikking. Registreer uzelf hiervoor op de startpagina onder de rubriek "Login". Aansluitend krijgt u toegang tot de Kermi-afbeeldingsdatabase en productgegevens (Datanorm-formaat). Daar kunt u afbeeldingen direct downloaden of bestellen.

Privacyverklaring

De firma Kermi neemt de bescherming persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij willen, dat u weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Als privaatrechtelijke onderneming vallen bij onder de bepalingen van het "Bundesdatenschutzgestz" (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen, die waarborgen, dat de voorschriften betreffende de privacybescherming door ons en door externe dienstverleners worden aangehouden.

Persoonsgelateerde informatie

Persoonsgelateerde informatie is informatie, die kan worden gebruikt om uw identiteit te bepalen. Daaronder valt informatie zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer, e-mail- en webadres. Informatie, die niet direct met uw werkelijke identiteit in verbinding kan worden gebracht (bijvoorbeeld favoriete websites of aantal gebruikers van een site) vallen daar niet onder.
U kunt onze websites (public-gedeelte) in principe zonder bekendmaking van uw identiteit gebruiken.
Wanneer u zich voor één van onze gepersonaliseerde diensten (Kermi vakgebied) registreert, dus interesse heeft voor de SHK-vakinformatie, een product (bijv. documentatie enz.) bestelt of op de eNewsletter abonneert, dan vragen wij naar uw naam en andere persoonlijke informatie. Het is uw vrije beslissing of u van deze service gebruik wilt maken. Uw gegevens bewaren wij op speciaal beveiligde servers. De toegang daartoe is voor slechts enkele personen met bijzonder bevoegdheid mogelijk, die zijn belast met bedrijfsmatige of redactionele werkzaamheden aan de server.
In relatie tot uw toegang worden op onze servers gegevens voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen, welke een identificatie toestaan. De statistische analyse van de records voor bedrijfsinterne doeleinden blijft voorbehouden.

Doorgeven van persoonsgerelateerde informatie aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgebonden informatie alleen binnen Kermi GmbH en de bijbehorende ondernemingen. Wij geven deze niet zonder uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Wanneer in het kader van de verwerking van de opdracht gegevens aan dienstverleners moeten worden doorgegeven, dan zijn deze aan de BDSG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan Kermi Gmbh gebonden. Voor zover wij wettelijk of door een gerechtelijk bevel daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de betreffende autoriteiten overdragen.

Recht tot herroepen

Wanneer u ons persoonsgebonden gegevens heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde weer laten wissen. Onder "Registratie veranderen of opheffen" kunt u te allen tijde uw toegang verwijderen.
Uw gegevens worden dan gewist.

Gebruik van cookies

Wij plaatsen "cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie) conform de voorschriften van de "Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V." (IVW). U helpt daarmee het gebruik van de Kermi-website te vergemakkelijken en de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen. In bepaalde gebieden van ons aanbod gebruiken wij cookies om gebruikersfuncties te realiseren. Gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat deze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zodanig instellen, dat u een melding krijgt, zodra cookies worden verzonden.


Privé personen en kinderen

Privé personen en personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgebonden gegevens aan ons doorgeven. Het Kermi-partnergebied is beperkt tot vakbedrijven en de medewerkers daarvan op het gebied van sanitair, verwarming en klimatisering. Wij vragen geen persoonsgebonden gegevens van privé personen en kinderen, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden.

Links naar andere websites

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

Privacy-verklaring Google Analytics / AdWords

Om onze aanbiedingen en dienstverlening steeds verder te optimaliseren en onze website te verbeteren, gebruiken wij de webanalysedienst van Google inc. („Google“), Google Analytics. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik door u van onze website mogelijk maakt. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

Om de anonimisering van de IP-adressen te waarborgen hebben wij Google Analytics met de functie „_anonymizeIp()“ uitgebreid. Google zal de zo verzamelde gegevens gebruiken, om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren. Cookies kunnen bovendien in relatie tot AdWords worden gebruikt, waarbij zo opgeslagen gegevens dienen, om die advertenties te tonen, die voor uw met grote waarschijnlijkheid interessant zijn. Door het gebruik van Google Analytics en AddWords worden persoonsgebonden gegevens niet verzameld of opgeslagen en ook niet met webanalysedata gekoppeld. Google geeft de verzamelde gegevens alleen aan derden door op basis van wettelijke voorschriften of voor zever derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.


Het opslaan van cookies kunt u verhinderen via de desbetreffende instelling in uw browser-software. Bovendien kunt u via de volgende link een browser-add-on voor het uitschakelen va Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Auteursrecht

Copyright Kermi GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden en de arrangement daarvan en andere hier gepubliceerde informatie is onderhavig aan het auteursrecht en andere wetgeving ter bescherming van het geestelijk eigendom. Deze mogen niet voor handelsdoeleinden of doorgifte worden gekopieerd, veranderd en op andere websites zonder onze toestemming worden gebruikt. Bepaalde internet-pagina's van Kermi bevatten ook materiaal, dat valt onder het auteursrecht van diegene, die dit ter beschikking heeft gesteld.

Wij behouden ons alle beschermingsrechten (in het bijzonder auteurs-, merk- en modelrechten) uitdrukkelijk voor. Referentiemarketing met ons bedrijf is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

Informatie over producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van afzonderlijke pagina's kunnen veranderingen bij producten en diensten zijn opgetreden. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen in kleur en veranderingen van de leverings- of prestatieomvang van de zijde van de fabrikant blijven gedurende de leveringstijd voorbehouden, voor zover veranderingen of afwijkingen rekening houdend met de belangen van Kermi voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook toebehoren, speciale uitrustingen of andere omvang bevatten, die niet tot de standaard levering- of dienstenomvang behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Afzonderlijke pagina's kunnen ook typen en prestaties bevatten, welke in bepaalde landen niet worden aangeboden. Alle gegevens en afbeeldingen van de beschreven producten zijn een richtlijn. Maatgevend zijn alleen de concrete overeenkomsten bij een eventueel later af te sluiten contract. Uitspraken over wettelijke, gerechtelijke en belastingtechnische voorschriften en effecten gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland.